ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Elkötelezettek vagyunk az adatvédelem iránt, így különösen fontosnak tartjuk a GDPR (2016/679. sz. Európai Adatvédelmi Rendelet) szabályainak való megfelelést. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt mint adatkezelésünk érintettjét a jogviszonyunkra vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekről.

 

1. Adatkezelési alapelvek

1.1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan mindig érvényre juttatjuk a jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság alapelveit;

1.2. Az Ön személyes adatai kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és nem használjuk fel azokat Ön által jóvá nem hagyott, jogszabály által elő nem írt vagy jogos érdekünk alá nem tartozó célokra, vagy ezen célokkal össze nem egyeztethető módon;

1.3. Érvényesítjük az adatminimalizáció elvét, azaz csak megfelelő és releváns adatokat gyűjtünk, amelyek legalább szükségesek a szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlat kidolgozásához, illetve kollégáinkhoz való irányításához.

1.4. Biztosítjuk a gyűjtött személyes adatok naprakészségét és pontosságát ésszerűen elvárható mértékben.

1.5. A személyes adatok tárolásával kapcsolatosan biztosítjuk, hogy a szolgáltatásaink befejezését követően korlátozzuk a hozzáférést a személyes adatokhoz, amíg azok törölhetővé nem válnak az adatmegőrzési szabályaink szerint.

1.6. Az adatbiztonságot megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosítjuk, így megelőzve az adatvédelmi incidenseket.

 

2. Az adatkezelést a következő jogalapokra támaszkodva végezzük:

2.1. A weblap (http://bebalanced.hu)  bejelentkező űrlapján vagy más módon (ide értve a telefonos és e-mailes megkeresést is, vagy közvetlenül, az adott pszichológus megkeresését, illetve harmadik személyek által, így pl. nevelési-oktatási intézmények) megadott személyes adatait (így nevét, e-mail címét és telefonszámát, illetve az üzenet rubrikában megadott személyes adatait) az Ön előzetes tájékoztatásán alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és 9. cikk (2) a) pontja szerint, amit a személyes adatai honlapunkon található űrlap kitöltésével egyidejűleg, a jelen Adatvédelmi tájékoztató megismerését követően, illetve egy külön nyilatkozat aláírásával ad meg. A hozzájárulás kiterjed arra is, hogy az Ön személyes adatai az adatkezelő kollégái (munkavállalói vagy szerződéses partnerei, így különösen tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó, szakmai titoktartási kötelezettség alá eső személyek, a BeBalanced Pszichológiai Pont honlapján szereplő pszichológusok részére átadásra kerüljenek. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ez esetben elképzelhető, hogy nem tudjuk a szolgáltatásainkat Önnek a továbbiakban nyújtani. Ezen adatkezelés célja az Önnel való kapcsolatfelvétel és a tanácsadói igények egyeztetése, illetve az Ön elirányítása egyes pszichológusok felé. Amennyiben a megkeresést és egyeztetést követően úgy dönt, hogy nem kívánja a BeBalanced által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni, úgy a megadott személyes adatait 1 hónapon belül töröljük. Amennyiben jogviszony jön létre Ön és a BeBalanced között és az adatkezelő (munkavállalóin, megbízottain keresztül) látja el az Ön tanácsadási célú kezelését, úgy a fentebb részletezetteken túl más személyes adatokat is kezelhetünk Önnel kapcsolatosan, így különösen a tanácsadói kezelése során bármilyen módon rögzített, az Ön kórtörténetére, személyére és magánéletére vonatkozó részleteket és adatokat, amelyek szükségesek a tanácsadás sikeres lefolytatásához. A fentieken túl kezelhetjük az Ön fizetési adatait, későbbiekben megadott elérhetőségeket, stb. Ezen adatkezelés célja az Ön részére történő segítségnyújtás biztosítása, és így az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése, és mint ilyet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalap, azaz a szerződések teljesítése alapján kezeljük. Ezen célra személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg a közöttünk lévő jogviszony fennáll. A jogviszony megszűnését követően a személyes adatai kezelését korlátozzuk, és azokat mindaddig megőrizzük, amíg azt Társaságunk részére a jogszabályok előírják (általánosságban ez az adatkezelés okának megszűnését követő 5 év). Ezt követően az adatok törlésre és/vagy megsemmisítésre kerülnek.

2.2. A tanácsadás során megadott, vagy ahhoz külsős szervezet által (pl. nevelési-oktatási intézmények, gyermekotthon által) megadott személyes adatai kezelése jogszabályi előírásokon is alapulhat és ez esetben kötelezőnek minősül, egyebekben pedig az 2.1. pont szerint megkérjük az Ön hozzájárulását is.

2.3. 16 éven alatti kiskorú kliensek esetén kapcsolattartási célokból szükséges a szülők, gondozók adatainak a kezelése is. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a szülők, gondozók írásos hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

 

3. Adatkezelő adatai

BeBalanced Pszichológiai Pont

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 87-89. 2/1.

Telefonszám: +36308522289

E-mail cím: takacstimea.bebalanced@gmail.com

Társaságunk bizonyos szolgáltatásokat kiszervez külsős megbízottai részére. Társaságuk a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

NÉV

 

ELÉRHETŐSÉGEK

 

TEVÉKENYSÉG

Google Drive Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország IT szolgáltatás
tárhely szolgáltatás
weboldal kezelése, online marketing szolgáltatások

 

A kezelt személyes adatok köre: 

A kezelt személyes adatok köre:  

Tevékenység és adatkezelési cél Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése

Cél a látogatóinkkal való kapcsolattartás, a helyzetük értékelése és a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásának biztosítása;

értesítés megbeszélések módosulásáról, stb.

hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és 9. cikk (2) a) pontja szerint Név, telefonszám, e-mail cím, üzenet (amely személyes adatok különleges kategóriájába tartozó személyes adatokat tartalmazhat) Amennyiben nem jön létre jogviszony a kapcsolatfelvétel eredményeképpen, úgy az erről való bizonyosságszerzést követő 1 hónapig kezeljük a személyes adatokat. 

Amennyiben jogviszony jön létre az adatkezelővel vagy más, az adatkezelő által ajánlott szolgáltatóval, úgy az adatokat a szolgáltatások nyújtásának idejére, valamint az azt követő korlátozott hozzáférésű megőrzési időtartamra (azaz a szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 30 évig)

Tanácsadói szolgáltatások igénybevétele

Az adatkezelő terápiás jellegű szolgáltatásainak nyújtása, szerződés teljesítése.

Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint Tekintettel a tanácsadás jellegére a személyes adatok rendkívül széles köre kezelhető, beleértve különösen a személyes adatok különleges kategóriáit. Ilyen jellemzően kezelt adatok a kliens neve, családi háttere. Igényérvényesítési határidő leteltéig, azaz az adatkezelés okának megszűnését követő 5 évig
Szülők, gondozók adatai GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás Név, telefon, e-mail Kapcsolattartás a gyermekek helyzetével kapcsolatosan, létszámellenőrzés, hiányzások okainak tisztázása

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen Tájékoztatóban meghatározott, a kapcsolatfelvételhez megadott és azzal kapcsolatosan kezelt személyes adatok (név, telefonszám, e-mail cím) tekintetében az Adatkezelő mellett, közös adatkezelői pozícióban, a Személyes adatok kezelését az Ön által igényelt vagy ilyen preferencia hiányában, az Adatkezelő által javasolt pszichológus is ellátja, mint önálló adatkezelő. A pszichológus, mint önálló adatkezelő adatkezeléséről az adott pszichológus nyújt tájékoztatást, tekintettel arra, hogy az Alapítványtól független adatkezelés.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a pszichológus által kért, illetve részére a tanácsadói folyamat során megadott további személyes adatok kizárólag a pszichológus adatkezelésében állnak, azok adatvédelmi és adatbiztonsági megfelelőségéért a pszichológus felel, az adatkezelő kizárólag a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelést végzi az itt meghatározott körben. 

Amennyiben a személyes adatok forrása harmadik személy, így pl. nevelési-oktatási intézmény, gyermekotthon, úgy adatkezelő ezen esetben is eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval.

Amennyiben kérdése lenne az adatkezelésünkkel kapcsolatosan, úgy kérjük, keresse az Alapítványunkat a fent megadott elérhetőségein. A megkeresésével kapcsolatos választ legfeljebb 30 napon belül meg fogja kapni. 

 

4. Honlapunk sütikezelési szabályai

A Google Analytics a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) webelemzési és remarketing szolgáltatásai. Ezek a szolgáltatások sütiket használnak, hogy lehetővé tegyék a weboldal üzemeltetője részére, hogy elemezze, hogy hogyan használják a felhasználók az oldalt és hatékonyan hirdethessen. A süti által az Ön weboldal használatával kapcsolatban generált adatok általában továbbításra kerülnek a Google USA-ban lévő szerverére és ott tárolják azokat. A Google ezt megelőzően lerövidíti az IP címet az Európai Unió Tagállamaiban és más, az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes országokban. Csak kivételes esetekben kerül továbbításra a teljes IP cím az USA-ban lévő Google szerverre és kerül ott lerövidítésre. A böngészője által továbbított IP cím a Google Analytics tekintetében nem kerül összekapcsolásra más Google adattal. A Google Analytics tárolt sütijei automatikusan törlésre kerülnek 14 hónap elteltével.

A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további tájékoztatásért, kérjük, látogassa meg a https://www.google.com/analytics/terms/gb.html és a https://policies.google.com/?hl=en oldalakat!

A Google analytics deaktiválásához, kattintson a következő linkre, hogy letöltse és telepítse a következő böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti beállításokat, amennyiben le kívánja tiltani ezeket a szolgáltatásokat, minden böngészőjében meg kell tennie. A böngészők súgó” menüpontja részletes tájékoztatást ad a sütikről. 

 

5. További tudnivalók az adatkezeléssel kapcsolatosan

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az űrlap kitöltésével vagy egyéb kapcsolatfelvétellel. Kérjük, hogy biztosítsa, hogy valódi, helyes és pontos adatokat adjon meg. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat ellehetetlenítheti a szolgáltatásainkat.

Az adatvédelmi hozzájárulása bármikor visszavonható az Adatkezelő vagy az Adatvédelmi tisztviselő fenti elérhetőségeire küldött e-mailes vagy postai üzenettel. 

A hozzájárulása visszavonása ellenére bizonyos adatokat a jogi kötelezettségeink teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából ezt követően is kezelhetünk a szükséges ideig. A szükséges idővel kapcsolatosan a jelen tájékoztatás nyújt információt.

A személyes adatait kizárólag jogszabályban meghatározottak, illetve az Ön hozzájárulása szerint továbbítjuk, adatfeldolgozóinkra pedig szigorú szerződéses feltételek vonatkoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokat kizárólag a feladataik céljára használják. 

Magyarországon kívülre nem továbbítunk adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok megkereshetnek bennünket személyes adataival kapcsolatosan, az esetben az adatokat kell szolgáltatnunk a hivatalos eljárások céljára, azonban igyekszünk az adatközlést az elégségesre korlátozni.

Közreműködőink és munkavállalóink, valamint az adatfeldolgozók közreműködői és munkavállalói jogosultak a személyes adatait megismerni. Minden ilyen pozíciót betöltő személy titoktartás terhe mellett látja el feladatait.

 

Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartást vezet a GDPR 30. cikk (1) bekezdése szerint az alábbiakról:

a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége; 

b) az adatkezelés céljai; 

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; 

e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása; 

f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; g) ha lehetséges, a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 

6. Adatbiztonság

Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a részünkre megadott adatokat és ezekkel az intézkedésekkel megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve az adatok elveszését.

Szervezeti intézkedések keretében a kivételesen papíron tárolt személyes adatokat elzárva tartjuk és csak azon kollégáink férhetnek hozzá ezen dokumentumokhoz (és az általuk tartalmazott személyes adatokhoz), akiknek ez munkaköri kötelezettségük.

Az elektronikus adatbiztonság és technikai intézkedések vonatkozásában biztosítjuk, hogy szigorú szabályok óvják a weblapunk szerkesztését, a Google Drive fiókunk használatát és így a személyes adatokhoz való hozzáférést: jelszóvédelmünk megkívánja, hogy a jelszavakat legalább 6 hónap időközönként cseréljük és a rendszer kizárólag erős jelszavakat (kisbetű, nagybetű, szám és speciális karakter) fogad el, illetve vírusirtó szoftvereket használunk. Az érintettek kezelési időpontjainak vezetésére használt táblázatkezelő programot is a fenti szabályoknak megfelelő jelszóvédelemmel biztosítjuk. Mindazonáltal, az internetes adattovábbítás jellegéből fakadóan nem garantálható mindenre kiterjedő és incidensmentességet biztosító megoldás, azonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintű adatvédelmet garantáljuk ügyfeleink részére, azonban a weblapunkon keresztül történő adattovábbítással kapcsolatos felelősséget kizárjuk a lehető legszélesebb körben.

A biztonság keretében biztosítjuk, hogy a Google Drive felületen tárolt személyes adatokhoz kizárólag a BeBalanced operatív csapata férjen hozzá, akiket titoktartás köt, és akiknek az adatokhoz való hozzáférése a napi működés elengedhetetlen feltétele.

A biztonság további garanciája, hogy ha bármely szakember elhagyja az Alapítványt, úgy nyilatkozatban büntetőjogi felelőssége tudatában lenyilatkozza, hogy személyes adatok nem maradtak a kezelésében, kivéve, amelyet személyesen, szakemberi minőségében köteles megőrizni a jogszabályban előírt határideig.

Az érintettről felvett, a kezelés érdekében szükséges személyes adatot, valamint azok továbbítását nyilvántartjuk. Az adattovábbításról szóló feljegyzés tartalmazza az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

 

7. Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

Ön jogosult az adatkezeléssel kapcsolatosan 

 • tájékoztatást kérni, hozzáférni az Önről kezelt adatokhoz
 • kérni az kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, kiegészítését, élni az adathordozhatóság jogával
 • tiltakozni az adatkezelés ellen és kérni az adatai törlését vagy az adatkezelés korlátozását (a jogszabályi előírásokon vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés kivételével), 
 • bíróság előtt pert indítani adatvédelmi személyiségi jogai megsértése miatt vagy 

A fenti érintetti jogok a GDPR 15-22. cikkeiben kerültek részletezésre, jogai gyakorlása előtt, kérjük, tanulmányozza ezeket a cikkeket, amelyek a következő linken elérhetők: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Amennyiben kéri, tájékoztatást adunk a következőkről: 

 • általunk kezelt adatairól, 
 • az adatok forrásáról, 
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
 • az adatkezelés időtartamáról, vagy amennyiben ez nincs konkrétan meghatározva, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, 
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A benyújtástól számított 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha ismételt tájékoztatáskérésről van szó az adott éven, azonos adatkezelés tekintetében.

A személyes adatok helyesbítéséről, az adatkezelés korlátozásáról, és az adatok törléséről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akik kezelik az adatokat.

Ha az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem alapos, úgy a 1 hónapon belül olyan módon tájékoztatjuk az elutasításunk indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről, amely módon Ön megkeresett minket.

Az adatkezelése elleni tiltakozást 1 hónapon belül megvizsgáljuk, és döntésünket írásban közöljük, amely a kérelem megalapozottsága esetén az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához vezethet, illetve ez kihatással van a további adatfelvételre és adattovábbításra is és értesítjük erről a személyes adatokat kezelő más szervezeteket is, hogy eljárjanak a változás érvényesítése érdekében.

A kérés nem teljesíthető, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön ezzel a döntéssel nem ért egyet, vagy a válaszadási határidő elmulasztása esetén a döntés közlését vagy a határidőnk utolsó napját követő naptól számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett választása szerint az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, de megindítható az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt is.

Mindazonáltal arra bíztatjuk, hogy mielőtt hatóságokhoz fordulna, keressen meg bennünket az ügy mihamarabbi békés rendezése érdekében!

 

8. Irányadó jogszabályok

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot az Adatkezelési tájékoztatónk módosítására, amelyről az érintetteket e-mailen, kellő időben tájékoztatjuk.